کنترل کیفی اسپکتروفتومتر
(1 مشاهده) (1) مهمان
هشدار : خواهشمند است کلیه مطالب درج شده را همراه با رفرانس مربوطه ارائه نمائید مطالب بدون ذکر رفرانس از درجه اعتبار ساقط است و توسط تیم مدیریت حذف میگردد
توجه : این تالار برای طرح مشکلات و سوالات تخصصی کاربران می باشد ... لطفا برای درج مطالب آموزشی / مقالات از منوی وبلاگ ساز استفاده نمائید
حتما فیلم آموزشی تالار گفتگو را از لینک زیر دانلود و مشاهده نمائید.
<www.iso4lab.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=454:1390-09-21-18-57-02&id=23:1390-09-21-17-02-57&Itemid=202">
  • صفحه:
  • 1

موضوع: کنترل کیفی اسپکتروفتومتر

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر زمان نامشخص #1

کنترل کیفی اسپکتروفتومتر : ( Spectrophotometer )
اکثر آزمایشات بیوشیمی و بخی آزمایشات بخش های دگر مثل میروب شناسی توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود . معمولا این اندازه گیری ها در طیف نور مرئی اندازه گیی می شود .
با استفاده از قانون بیر غلظت یک ترکیب مستقیما به میزان نور جذب شده و یا بطور معکوس بستگی به لگاریتم نور باز تابیده دارد.


شامل:
۱/خطی بودن ( Linearity)
2. صحت فتومتریک
۳/ صحت طول موج
۴/آزمون پایداری یا رانش فتومتری
۵/ انوار ناخواسته: (Stray Light)

توجه : آزمایشگاه از بین پارامتر های گفته شده تنها کافی است تا خطی بودن ،رانش فتومتری و انوار ناخواسته را کنترل کنند و سایر موارد ذکر شده و همچنین دمای محفظه باید از طریق شرکت پشتیبان برر سی شوند .


۱/خطی بو دن Linearity
هدف از این آزمون تعیین محدوده ای از جذب است که متناسب با غلظت می باشد . با این آزمایش قابلیت دستگاه در تبعیت از قانون بیر نشان داده می شود . بدین صورت که به موازات افزایش غلظت محلول ، جذب نوری آن نیز باید به همان نسبت افزایش یابد .
محلول مورد استفاده برای کنترل Linearity باید دارای رنگ پایدار بوده و در مدوده جذبی مورد کنترل دارای عملکرد خطی باشد .محلول دی کرومات پتاسیم برای این منظور مناسب می باشد . پودر دی کرومات پتاسیم را در Oven با حرارت ۱۱۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت خشک کرده و ۱۰۰ میلی گرم آن را با اسید سولفوریک ۰/۰۱ نمال به حجم ۱ لیتر می رسانیم . این محلول را بصورت استوک در شیشه تیره نگهداری می کنیم . سپس به ترتیب رقت های ذیل را تهیه و جذب نوری خوانده شده را با جذب نوری مورد انتظار در جدول وارد می نمایییم . لازم به ذکر است که بایستی دستگاه را قبلا با اسید سولفوریک ۰/۰۱ نرمال در طول موج ۳۵۰nm ( به عنوان بلانک)صفر شود .

غلظت بر حسب میلی گرم در لیتر جذب قزائت شده جذب مورد انتظار Bias
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

با توجه به OD بدست آمده در غلظت ۵۰mg/L جذب های مورد انتظار سایر غلظت ها را محاسبه می کنیم . برای مثال اگر جذب نوری در غلظت ۵۰mg/L برابر با۰/۵۳۲ باشد جذب مورد انتظار برای ۴۰mg/L برابر ۰/۴۳۰ خواهد بود . برای هر غلظت بر طبق فرمول زیر Bias را محاسبه می کنیم .
Bias = (expected-observed )/Expected *100


2. آزمون پایداری یا رانش فتومتری
یک منبع اصلی خطا در اسپکتروفتومتری ، عدم پایداری کمیت اندازه گیری شده (جذب و یا ترانس میتانس ) نسبت به زمان است (رانش فتومتری یا drift )
روش تعیین خطای رانش فتومتری در طول موج ۵۴۰ نانومتر :
ابتدا دستگاه با درابکین صفر می شود ، سپس محلول سیان مت هموگلوبین را در کوت ریخته و دهانه آن (به جهت جلوگیری از تبخیر ) با کاغذ پارافیلم مسدود می گردد .
سپس هر ۱۵-۵ دقیقه یک بار (به مدت یک ساعت ) جذب نوری یادداشت می شود . حداکثر ±ΟΟΟ۰/۰۰۵ تغییر در ساعت قابل قبول است .
علت اصلی drift فرسودگی شدید منبع نوری می باشد .
فرم بررسی رانش فتومتری
محلول مورد استفاده طول موج انتخابی نتیجه
فرسودگی منبع نوری
Ο دارد
Ο ندارد


۳/ انوار نا خواسته ( Stray Light )
Stray Light به معنی وجود طول موج های نا خواسته ای است که از منوکروماتور خارج می شوند و بوسیله اندازه گیری درصد عبور نور از درون ماده ای که دارای جذب نوری ۱۰۰% به عبارتی Trans mittance =0% باشد تعیین می شود . هر گونه عبور نور در اینصورت به علت وجود طیف نا خواسته است .
روش ارزیابی :
محلول های زیر جهت اندازه گیری Stray Light مورد استفاده قرار می گیرند .
در طول موج ۲۰۰-۱۷۵ نانومتر ۱/کلرید پتاسیم ۱۲gr/L
در طول موج ۲۲۳-۱۹۵ نانومتر ۲/ برمید سدیم ۱۰gr/L
در طول موج ۲۵۹-۲۱۰ نانومتر ۳/یدید سدیم ۱۰gr/L
در طول موج ۳۲۰- ۲۵۰ نانومتر استون
در طول موج ۳۸۵-۳۰۰ نانومتر نیتریت سدیم ۵۰gr/Lابتدا محلول مورد انتظار را در مسیر عبور نور قرار می دهیم ،هر گونه جذب بر روی( Transmittance=0% ) دستگاه Stray Light قرائت شود .
فرم بررسی انوار نا خواسته
محلول مورد استفاده طول موج انتخابی نتیجه
OD/T=
منوکروماتور
سالم است Ο
سالم نیست Ο

منابع:
جزوات کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه رفرانس تامین اجتماعی و آزمایشگاه رفرانس ایران
کتاب جامع تجهیزات آزمایگاهی ایران
تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی تالیف دکتر سیما ذوالفقاری انارکی
  • صفحه:
  • 1
زمان ايجاد صفحه: 0.23 ثانيه

گفتگوی آنلاین

ابتدا باید لاگین کنید.